top of page
IMG_4168-_3_.webp

GTC

GTC που ισχύει από το 2019

ΕΚΠΤΩΣΗ 1325€ TTC 

Η ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ είναι ενθουσιασμένη που συνεργάζεται με τοπικούς χορηγούς της CITY και εθνικούς. Στηρίζουν τη δουλειά μου ως αθλητής και ως εθελοντής. Μάθετε ποιοι είναι οι χορηγοί μου και όλα όσα έχουν να προσφέρουν.

GTC

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

 

Ισχύει για υπηρεσίες και πωλήσεις
ολοκληρώθηκε στην ιστοσελίδαwww.hubeee.com

 

Έκδοση σε ισχύ στις 13 Δεκεμβρίου 2019

 

 1. ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΡΟΙ

 

 1. Πεδίο εφαρμογής

 

Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης (εφεξής ο «ΓΟΠ») ισχύουν για όλες τις συναλλαγές και τις υπηρεσίες πωλήσεων που πραγματοποιούνται στον ιστότοπο.www.hubeee.com(εφεξής ο «Ιστότοπος») μεταξύ της εταιρείας HUBEEE, μιας απλοποιημένης μετοχικής εταιρείας, με μετοχικό κεφάλαιο 9.000 ευρώ, που βρίσκεται στην 4 Rue Nationale – Bâtiment Prêt à partir – 54840 GONDREVILLE και είναι εγγεγραμμένη στο Nancy Trade and Companies Register αριθμός 842 750 945, εκπροσωπούμενος από τον πρόεδρό του κ. Pierre-Arthur SIMONNOT (εφεξής «HUBEEE»), και πελάτες που ενεργούν ως καταναλωτές ή/και μη επαγγελματίες (εφεξής οι «Πελάτες») που επιθυμούν να αποκτήσουν τα προϊόντα ή/και να εγγραφούν σε τις υπηρεσίες που προσφέρονται αποκλειστικά στον Ιστότοπο που αποτελούνται ιδίως από:

 • Βραχυπρόθεσμη ενοικίαση αυτοκινήτου;

 • Η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών στο drop-shipping.

 • Η πώληση αξεσουάρ οχημάτων.

 

Στο εξής τα «Προϊόντα και Υπηρεσίες»

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των Προϊόντων και των Υπηρεσιών παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα.

 

address  e-mail :CONTACT@HUBEEE.COM-τηλέφωνο: + 33 (0)3 56 57 01 14

 

Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται τους Όρους και Προϋποθέσεις πριν από την παραγγελία για Προϊόντα και Υπηρεσίες. Η επιλογή και η αγορά ενός Προϊόντος και της Υπηρεσίας είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη.

 

Αυτά τα GCS είναι προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή στον Ιστότοπο και ισχύουν για την εξαίρεση όλων των άλλων όρων, και ιδίως εκείνων που ισχύουν για πωλήσεις και ενοικιάσεις στο Διαδίκτυο ή μέσω άλλων καναλιών διανομής και μάρκετινγκ. Ως εκ τούτου, αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις δεν ισχύουν για υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων, ούτε για αγορές που πραγματοποιούνται σε οποιονδήποτε ιστότοπο εκτός από τον ιστότοπο HUBEEE (όπως Getaround, Amazon, Spreadshirt κ.λπ.).

 

Οι Όροι και Προϋποθέσεις μπορεί να συμπληρώνονται από ειδικούς όρους, που ορίζονται στην Ιστοσελίδα, πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή με τον Πελάτη.

 

Εκτός εάν αποδεικνύεται το αντίθετο, τα δεδομένα που καταγράφονται στο σύστημα υπολογιστή της HUBEEE αποτελούν απόδειξη όλων των συναλλαγών που έχουν συναφθεί με τον Πελάτη.

 

Οποιαδήποτε κράτηση, ενοικίαση ή άμεση αγορά συνεπάγεται την σταθερή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των GCS που υπερισχύουν όλων των άλλων όρων, με εξαίρεση αυτούς που έχουν γίνει ρητά αποδεκτοί από την HUBEEE.

 

Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει τους παρόντες ΓΠΣ και ότι τους έχει αποδεχτεί σημειώνοντας το πλαίσιο που προβλέπεται για το σκοπό αυτό πριν από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαδικασίας παραγγελίας καθώς και των γενικών όρων χρήσης (CGU) της Ιστοσελίδας.

 

Η επικύρωση της παραγγελίας των Προϊόντων και των Υπηρεσιών από τον Πελάτη συνεπάγεται αποδοχή χωρίς περιορισμό ή κράτηση αυτών των GCS.

 

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει την απαιτούμενη ικανότητα για σύμβαση και απόκτηση των Προϊόντων και των Υπηρεσιών που προσφέρονται στον Ιστότοπο.

 

 

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε μεταγενέστερες τροποποιήσεις, η έκδοση που ισχύει για την αγορά Προϊόντων και Υπηρεσιών από τον Πελάτη είναι αυτή που ισχύει στον Ιστότοπο κατά την ημερομηνία της παραγγελίας.

 

Τα Προϊόντα και οι Υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο προσφέρονται προς πώληση για τις ακόλουθες περιοχές:

- Ταξιδιωτικό προϊόν

 

 1. Προσυμβατικές πληροφορίες

Εκτός από την επικοινωνία αυτών των GCS πριν από οποιαδήποτε παραγγελία Προϊόντων και Υπηρεσιών, οι ακόλουθες πληροφορίες διαβιβάζονται στον Πελάτη, με σαφή και κατανοητό τρόπο:

 • Τα βασικά χαρακτηριστικά των Προϊόντων και των Υπηρεσιών.

 • Η ασφαλιστική έκπτωση σε περίπτωση απαίτησης, η οποία ορίζεται σε 13.250 € χωρίς ΦΠΑ.

 • Η απαίτηση για τη σύνταξη αναφοράς (PV) της κατάστασης του οχήματος.

 • Η τιμή των Προϊόντων και των Υπηρεσιών και, εάν ισχύει, τυχόν πρόσθετο κόστος·

 • Ελλείψει άμεσης εκτέλεσης της σύμβασης, η ημερομηνία ή η προθεσμία κατά την οποία η HUBEEE αναλαμβάνει να παρέχει τις παραγγελθείσες Υπηρεσίες

 • Πληροφορίες σχετικά με νομικές και συμβατικές εγγυήσεις και τις μεθόδους εφαρμογής τους

 • Η δυνατότητα προσφυγής σε συμβατική διαμεσολάβηση σε περίπτωση διαφωνίας.

 • Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της HUBEEE, τα ταχυδρομικά, τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά στοιχεία επικοινωνίας και τις δραστηριότητές της·

 • Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης (ύπαρξη, προϋποθέσεις, προθεσμία, διαδικασίες για την άσκηση αυτού του δικαιώματος και τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης), διαδικασίες καταγγελίας και άλλους σημαντικούς συμβατικούς όρους.

 • Αποδεκτοί τρόποι πληρωμής.

 • Οι διαδικασίες που προβλέπονται για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. όσον αφορά το σχετικό περιεχόμενο με υλικό και λογισμικό για το οποίο εύλογα θα πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτής/αγοραστής

 1. Σειρά

 

Εναπόκειται στον Πελάτη να επιλέξει στον Ιστότοπο τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που επιθυμεί να παραγγείλει, σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει στον Ιστότοπο.

 

Οι προσφορές Προϊόντων και Υπηρεσιών ισχύουν εφόσον είναι ορατές στον Ιστότοπο, εντός του ορίου των διαθέσιμων αποθεμάτων για τα Προϊόντα συγκεκριμένα.

 

Η πώληση των Προϊόντων και των Υπηρεσιών θα θεωρείται οριστική μόνο αφού η HUBEEE στείλει στον Πελάτη την επιβεβαίωση αποδοχής της παραγγελίας μέσω e-mail και αφού λάβει από τον τελευταίο την οφειλόμενη πλήρη κατάθεση. , εάν ισχύει.

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, τυχόν προκαταβολές που απαιτούνται από την HUBEEE από τους Πελάτες της δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως κατάθεση.

 

Κατά την πρώτη παραγγελία ή/και κατά την εγγραφή, ο Πελάτης πρέπει να εισάγει το επώνυμο, το όνομα, τη διεύθυνση e-mail του καθώς και έναν κωδικό πρόσβασης που είναι αυστηρά προσωπικός για αυτόν.

 

Για κάθε παραγγελία, ο Πελάτης υποχρεούται να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την παράδοση: διεύθυνση, κωδικός πρόσβασης, όροφος κ.λπ. (και, για παράδειγμα, στην περίπτωση προϊόντων με ειδικούς όρους παράδοσης: τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε την ημέρα για να κλείσετε ένα ραντεβού).

 

Κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης, για πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα ή για παραγγελία, ο Πελάτης θα έχει προηγουμένως αναγνωριστεί από το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του σύμφωνα με τις διατάξεις των γενικών όρων χρήσης της Ιστοσελίδας που ισχύουν και ισχύουν την ώρα της παραγγελίας.

 

Για παραγγελίες που γίνονται αποκλειστικά στον Ιστότοπο, η εγγραφή παραγγελίας στον Ιστότοπο πραγματοποιείται όταν ο Πελάτης αποδέχεται αυτούς τους ΓΚΣ επιλέγοντας το πλαίσιο που παρέχεται για το σκοπό αυτό και επικυρώνει την παραγγελία του. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τα στοιχεία της παραγγελίας του, τη συνολική τιμή της και να διορθώσει τυχόν λάθη πριν επιβεβαιώσει την αποδοχή του (σύμφωνα με το άρθρο 1127-2 του Αστικού Κώδικα). Αυτή η επικύρωση συνεπάγεται την αποδοχή όλων αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και αποτελεί απόδειξη της σύμβασης πώλησης.

 

Οποιαδήποτε παραγγελία τοποθετείται στον Ιστότοπο συνιστά τη σύναψη σύμβασης που συνάπτεται εξ αποστάσεως (κατά την έννοια του άρθρου L.221-1 του Κώδικα Καταναλωτή) μεταξύ του Πελάτη και της HUBEEE.

 

Η HUBEEE διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αρνηθεί οποιαδήποτε παραγγελία από Πελάτη με τον οποίο υπάρχει διαφωνία σχετικά με την πληρωμή προηγούμενης παραγγελίας.

 

 1. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας από τον Πελάτη μετά την αποδοχή της από την HUBEEE λιγότερο από 7 ημέρες τουλάχιστον πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία για την προμήθεια των Προϊόντων και Υπηρεσιών που παραγγέλθηκαν, για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ή βίας Σε περίπτωση ανωτέρας, η προκαταβολή που καταβάλλεται με την παραγγελία, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 «Όροι πληρωμής» αυτών των GCS θα αποκτηθεί αυτόματα από την HUBEEE και δεν μπορεί να οδηγήσει σε αποζημίωση.

 

 

 1. Εκτίμηση

 

Για τις Υπηρεσίες που προκάλεσαν τη δημιουργία προκαταρκτικής εκτίμησης από την HUBEEE, η πώληση/ενοικίαση θα θεωρείται οριστική μόνο μετά τον καθορισμό εκτίμησης από τον πάροχο υπηρεσιών και την αποστολή στον αγοραστή/ενοικιαστή της επιβεβαίωσης αποδοχής της παραγγελίας. Οι προσφορές που καταρτίζονται από τον πάροχο υπηρεσιών ισχύουν για ένα μήνα και συντάσσονται δωρεάν.

 

 1. Σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση πωλήσεων Προϊόντων και Υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εκτός εμπορικού καταστήματος κατά την έννοια του άρθρου L.221-1 του Κώδικα Καταναλωτή, η HUBEEE δεν θα δικαιούται να εισπράττει χρήματα από τον Πελάτη (ανεξάρτητα από τη φύση του) πριν την παρέλευση προθεσμίας επτά (7) ημερών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

 1. Παράδοση των Προϊόντων - Εκτέλεση των Υπηρεσιών - Λύση της σύμβασης

 

5-1. Διατάξεις που ισχύουν για την παραγγελία των Προϊόντων

 

Τα προϊόντα που αγοράζονται στον ιστότοπο παραδίδονται μόνο στην ηπειρωτική Γαλλία και στο Μονακό.

 

Τα Προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση παράδοσης που υποδεικνύει ο Πελάτης κατά τη διαδικασία παραγγελίας. Η παράδοση συνίσταται στη μεταβίβαση στον Πελάτη της φυσικής κατοχής ή ελέγχου του Προϊόντος.

 

Ωστόσο, εάν τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν δεν έχουν παραδοθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας, για οποιονδήποτε λόγο εκτός από ανωτέρα βία ή την πράξη του Πελάτη, η πώληση μπορεί να ακυρωθεί κατόπιν γραπτού αιτήματος του Πελάτη σύμφωνα με την προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα L.216-2, L.216-3 και L.241-4 του Κώδικα Καταναλωτή που αναπαράγονται παρακάτω.

 

Τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον Πελάτη θα του επιστραφούν το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης, εξαιρουμένης οποιασδήποτε αποζημίωσης ή έκπτωσης.

Οι παραδόσεις γίνονται από ανεξάρτητο μεταφορέα, στη διεύθυνση που δίνει ο Πελάτης κατά την παραγγελία και στην οποία ο μεταφορέας μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση.

Σε περίπτωση συγκεκριμένου αιτήματος από τον Πελάτη σχετικά με τους όρους συσκευασίας ή μεταφοράς των Προϊόντων που παραγγέλθηκαν, δεόντως εγγράφως αποδεκτό από την HUBEEE, το σχετικό κόστος θα αποτελέσει αντικείμενο πρόσθετης ειδικής τιμολόγησης, βάσει εκτίμησης που έχει προηγουμένως γίνει αποδεκτή γραπτώς από την Πελάτης.

 

Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει την κατάσταση των προϊόντων που παραδίδονται. Έχει προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παράδοση για να διατυπώσει με οποιοδήποτε γραπτό μέσο στην HUBEEE (ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ) τυχόν κρατήσεις ή παράπονα για εμφανή ελαττώματα ή προφανή ελαττώματα στα Προϊόντα που παραδόθηκαν (για παράδειγμα: κατεστραμμένο πακέτο , έχει ήδη ανοίξει ...), και αυτό, με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά (φωτογραφίες ειδικότερα).

 

Μετά από αυτήν την περίοδο και μη συμμόρφωση με αυτές τις διατυπώσεις, τα Προϊόντα θα θεωρείται ότι είναι απαλλαγμένα από οποιοδήποτε εμφανές ελάττωμα ή προφανές ελάττωμα και καμία αξίωση δεν μπορεί να γίνει έγκυρα αποδεκτή από την HUBEEE σε αυτή τη βάση.

 

Η HUBEEE θα επιστρέψει ή θα αντικαταστήσει το συντομότερο δυνατό και με δικά της έξοδα τα Προϊόντα που παραδόθηκαν των οποίων η έλλειψη συμμόρφωσης ή τα εμφανή ή κρυφά ελαττώματα έχουν αποδειχθεί δεόντως από τον Πελάτη, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα L 217-4 και επόμενα του Κώδικα της κατανάλωσης και εκείνων που προβλέπονται στους παρόντες ΓΚΠ (βλ. ειδικότερα εγγυήσεις).

 

Ν.216-2 του Κώδικα Καταναλωτή

 

Σε περίπτωση αδυναμίας του επαγγελματία να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει την υπηρεσία κατά την ημερομηνία ή κατά τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο L. 216-1 πρώτο εδάφιο ή, ελλείψει αυτού, το αργότερο τριάντα ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης, ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή γραπτώς σε άλλο σταθερό μέσο, εάν, αφού δώσει εντολή, υπό τους ίδιους όρους, ο επαγγελματίας να πραγματοποιήσει την παράδοση ή να παρέχουν την υπηρεσία εντός εύλογου πρόσθετου χρονικού διαστήματος, η τελευταία δεν έχει εκτελεστεί εντός αυτής της περιόδου. 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει επιλυθεί με την παραλαβή από τον επαγγελματία της επιστολής ή του γραπτού που τον ενημερώνει για αυτήν την απόφαση, εκτός εάν ο επαγγελματίας έχει πραγματοποιήσει εν τω μεταξύ.

 

Ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει αμέσως τη σύμβαση όταν ο επαγγελματίας αρνηθεί να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει την υπηρεσία ή όταν δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει την υπηρεσία την ημερομηνία ή στο τέλος της περιόδου που προβλέπεται στο το πρώτο εδάφιο του άρθρου L. 216-1 και ότι αυτή η ημερομηνία ή αυτή η περίοδος αποτελεί για τον καταναλωτή ουσιαστική προϋπόθεση της σύμβασης. Αυτή η βασική προϋπόθεση προκύπτει από τις περιστάσεις που περιβάλλουν τη σύναψη της σύμβασης ή από ρητή αίτηση του καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

 

Ν.216-3 του Κώδικα Καταναλωτή

 

Όταν η σύμβαση λυθεί υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο L. 216-2, ο επαγγελματίας επιστρέφει στον καταναλωτή όλα τα καταβληθέντα ποσά, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης.

 

Ν.241-4 του Κώδικα Καταναλωτή

 

Όταν ο επαγγελματίας δεν έχει επιστρέψει όλα τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον καταναλωτή υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο L. 216-3, το ποσό αυτό προσαυξάνεται αυτομάτως κατά 10% εάν η επιστροφή γίνει το αργότερο τριάντα ημέρες μετά την προθεσμία αυτή, κατά 20 % έως εξήντα ημέρες και κατά 50% στη συνέχεια.

 

5-2. Διατάξεις που ισχύουν για την παραγγελία των Υπηρεσιών

 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επιβεβαίωση από την HUBEEE μιας παραγγελίας για Υπηρεσίες σε καλή και δέουσα μορφή.

 

Η HUBEEE αναλαμβάνει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή των Υπηρεσιών που παραγγέλθηκαν από τον Πελάτη, στο πλαίσιο υποχρέωσης μέσων και εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω.

Σε περίπτωση αδυναμίας της HUBEEE να εκπληρώσει την υποχρέωσή της να εκπληρώσει την ημερομηνία ή κατά τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται παραπάνω ή, ελλείψει αυτού, το πολύ 30 ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης, ο Πελάτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων L.216-2, L.216-3 και L.216-4 του Κώδικα Καταναλωτή, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή γραπτώς σε άλλο σταθερό μέσο, εάν , μετά την εντολή HUBEEE, σύμφωνα με το ίδιο επαγγελματικούς όρους για την παροχή της υπηρεσίας εντός εύλογου πρόσθετου χρονικού διαστήματος, ο τελευταίος δεν απέδωσε εντός αυτής της περιόδου.

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει επιλυθεί με την παραλαβή από την HUBEEE της επιστολής ή γραπτώς που την ενημερώνει για αυτήν την απόφαση, εκτός εάν η HUBEEE έχει πραγματοποιήσει εν τω μεταξύ.

 

Ωστόσο, ο Πελάτης μπορεί να καταγγείλει αμέσως τη σύμβαση όταν η HUBEEE αρνηθεί να παράσχει την Υπηρεσία ή όταν δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή της να παρέχει την Υπηρεσία την προγραμματισμένη ημερομηνία, εάν αυτή η ημερομηνία ή αυτή η προθεσμία αποτελούν για τον Πελάτη βασική προϋπόθεση της σύμβασης. προσδιορίζοντας τη συγκατάθεσή του. Αυτή η ουσιαστική καθοριστική προϋπόθεση της συναίνεσης του Πελάτη προκύπτει από τις περιστάσεις που περιβάλλουν τη σύναψη της σύμβασης.

Το κόστος και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτήν τη λειτουργία αποτελούν αποκλειστική ευθύνη της HUBEEE.

 

Σε περίπτωση απουσίας επιφυλάξεων ή παραπόνων που γίνονται ρητά από τον Πελάτη κατά την παραλαβή των Υπηρεσιών, αυτές θα θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με την παραγγελία, σε ποσότητα και ποιότητα.

 

Ο Πελάτης θα έχει προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την παροχή των Υπηρεσιών για να εκδώσει, εγγράφως, τέτοιες κρατήσεις ή παράπονα, με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, στην HUBEEE.

 

 

Κανένα παράπονο δεν μπορεί να γίνει έγκυρα αποδεκτό σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις διατυπώσεις και προθεσμίες από τον Πελάτη.

Η HUBEEE θα αποζημιώσει ή θα διορθώσει τον Πελάτη (στο μέτρο του δυνατού) το συντομότερο δυνατό και με δικά της έξοδα, σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους και εγκεκριμένες από τον Πελάτη, τις Υπηρεσίες των οποίων η έλλειψη συμμόρφωσης έχει αποδειχθεί δεόντως από τον Πελάτη.

 

 1. Μεταβίβαση κυριότητας – Μεταβίβαση κινδύνου

 

Η μεταβίβαση της κυριότητας των Προϊόντων HUBEEE, προς όφελος του Πελάτη, θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την πλήρη εξόφληση του τιμήματος από τον τελευταίο, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης των εν λόγω Προϊόντων.

 

Ανεξάρτητα από την ημερομηνία μεταβίβασης της κυριότητας των Προϊόντων, η μεταβίβαση των κινδύνων απώλειας και φθοράς που σχετίζονται με αυτά θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν ο Πελάτης αποκτήσει φυσική κατοχή των Προϊόντων. Επομένως, τα Προϊόντα ταξιδεύουν με κίνδυνο και κίνδυνο της HUBEEE.

 

 1. Τιμή

 

Τα Προϊόντα και οι Υπηρεσίες παρέχονται στις τρέχουσες τιμές που αναγράφονται στον Ιστότοπο κατά την εγγραφή της παραγγελίας.

Οι τιμές των Προϊόντων και των Υπηρεσιών αναγράφονται σε ευρώ, εξαιρουμένων των φόρων και όλων των φόρων. Οι τιμές λαμβάνουν υπόψη τυχόν μειώσεις που μπορεί να χορηγηθούν από την HUBEEE υπό τους όρους που καθορίζονται στον Ιστότοπο.

 

Η HUBEEE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές της ανά πάσα στιγμή, αλλά τα Προϊόντα και οι Υπηρεσίες θα τιμολογηθούν με βάση τις τιμές που ισχύουν κατά την επικύρωση της παραγγελίας.

 

Ένα τιμολόγιο δημιουργείται από την HUBEEE και δίνεται στον Πελάτη κατά την παράδοση των Προϊόντων που παραγγέλθηκαν ή την εκτέλεση των Υπηρεσιών που παραγγέλθηκαν.

 

 1. Οροι πληρωμής

 

8-1. Για συμβάσεις που συνάπτονται εξ αποστάσεως

 

Για αγορές Προϊόντων και Υπηρεσιών αποκλειστικά μέσω της Ιστοσελίδας, η τιμή των Προϊόντων και των Υπηρεσιών καταβάλλεται σε μετρητά, εξ ολοκλήρου την ημέρα της παραγγελίας από τον Πελάτη σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

 • Τραπεζική κάρτα: Τραπεζική κάρτα, Visa, MasterCard, American Express, άλλες τραπεζικές κάρτες

 • "Άλλοι τρόποι πληρωμής διαθέσιμοι απευθείας στον ιστότοπο"

 

Η πληρωμή με τραπεζική κάρτα είναι αμετάκλητη, εκτός από την περίπτωση δόλιας χρήσης της κάρτας. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της πληρωμής και την επιστροφή των αντίστοιχων ποσών.

Τα δεδομένα πληρωμής ανταλλάσσονται σε κρυπτογραφημένη λειτουργία χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο HTTPS.

Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον Πελάτη θα θεωρούνται οριστικές μόνο μετά την πραγματική είσπραξη των οφειλόμενων ποσών από την HUBEEE.

 

 1. 8-2. Για συμβάσεις εκτός καταστήματος

 

Για συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος (εξαιρουμένων των αγορών Προϊόντων και Υπηρεσιών αποκλειστικά μέσω της Ιστοσελίδας), η τιμή των Προϊόντων και Υπηρεσιών καταβάλλεται εξ ολοκλήρου και εφάπαξ εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου (εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά). ειδικοί όροι) μέσω ασφαλούς πληρωμής, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

 • Μεταφορά στα τραπεζικά στοιχεία που εμφανίζονται στο τιμολόγιο HUBEEE

 • "Άλλοι τρόποι πληρωμής διαθέσιμοι εκτός τοποθεσίας"

 

Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον Πελάτη θα θεωρούνται οριστικές μόνο μετά την πραγματική είσπραξη των οφειλόμενων ποσών από την HUBEEE.

Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής και πληρωμής ποσών που οφείλονται από τον Πελάτη πέραν των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και μετά την ημερομηνία πληρωμής που εμφανίζεται στο τιμολόγιο που απευθύνεται στον τελευταίο, πρόστιμα καθυστερημένης πληρωμής υπολογίζονται με μηνιαίο επιτόκιο 10% του ποσού συμπεριλαμβανομένου του φόρου της τιμής κτήσης των Προϊόντων και Υπηρεσιών, συν τα έξοδα αποστολής, που εμφανίζονται στο εν λόγω τιμολόγιο, θα αποκτηθούν αυτόματα και αυτόματα από την HUBEEE, χωρίς καμία τυπική ή προηγούμενη επίσημη ειδοποίηση.

Η καθυστερημένη πληρωμή θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα την άμεση πληρωμή όλων των ποσών που οφείλονται από τον Πελάτη, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης αγωγής που η HUBEEE θα μπορούσε να ασκήσει, από την άποψη αυτή, κατά του Πελάτη.

 

Επιπλέον, η HUBEEE διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους πληρωμής που αναφέρονται παραπάνω, να αναστείλει ή να ακυρώσει την παράδοση των παραγγελιών σε εξέλιξη που έγιναν από τον Πελάτη.

Δεν επιτρέπεται να τιμολογείται στον Πελάτη πρόσθετο κόστος, μεγαλύτερο από το κόστος που επιβαρύνει η HUBEEE για τη χρήση ενός μέσου πληρωμής.

 

 1. Εγγυήσεις

 

9-1. Ισχύει για παραγγελίες προϊόντων

 

Τα Προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στην Ιστοσελίδα συμμορφώνονται με την ισχύουσα γαλλική νομοθεσία και έχουν αποδόσεις συμβατές με μη επαγγελματικές χρήσεις.

Τα Προϊόντα που παρέχονται από την HUBEEE επωφελούνται αυτόματα και χωρίς πρόσθετη πληρωμή, ανεξάρτητα από το δικαίωμα υπαναχώρησης και σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις:

 

 • τη νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης (άρθρο L.217-1 έως L217-14 Κωδικός Καταναλωτή), για Προϊόντα που είναι φαινομενικά ελαττωματικά, κατεστραμμένα ή κατεστραμμένα ή που δεν ανταποκρίνονται στην παραγγελία,

 

 • τη νόμιμη εγγύηση για κρυφά ελαττώματα (άρθρα 1641 έως 1649 ΑΚ) που προκύπτουν από ελάττωμα υλικού, σχεδιασμού ή κατασκευής που επηρεάζει τα παραδοθέντα προϊόντα και τα καθιστά ακατάλληλα για χρήση,

 

Και αυτό, υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται στο παρακάτω πλαίσιο.

 

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της νόμιμης εγγύησης συμμόρφωσης, ο Πελάτης:

 

* Επωφελείται από μια περίοδο δύο ετών από την παράδοση του Προϊόντος για δράση κατά της HUBEEE

 

* Μπορεί να επιλέξει μεταξύ της επισκευής και της αντικατάστασης του Προϊόντος που έχει παραγγείλει, υπό τους όρους κόστους που προβλέπονται στο άρθρο L.217-9 του Κώδικα Καταναλωτή

 

* Εξαιρείται από την παροχή αποδείξεων για την ύπαρξη έλλειψης συμμόρφωσης του Προϊόντος κατά τη διάρκεια των είκοσι τεσσάρων μηνών από την παράδοση του Προϊόντος (αυτή η περίοδος είναι έξι μήνες για Προϊόντα που πωλούνται μεταχειρισμένα, εάν ισχύει)

 

 

Η νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης ισχύει ανεξάρτητα από την εμπορική εγγύηση που μπορεί να καλύπτει το Προϊόν.

 

Ο Πελάτης μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει την εγγύηση για κρυφά ελαττώματα του Προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 1641 του Αστικού Κώδικα. στην περίπτωση αυτή μπορεί να επιλέξει μεταξύ επίλυσης της εκποίησης και μείωσης του τιμήματος πώλησης σύμφωνα με το 1644 ΑΚ.

 

Προκειμένου να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει την HUBEEE, εγγράφως, για τη μη συμμόρφωση των Προϊόντων ή για την ύπαρξη κρυφών ελαττωμάτων και να επιστρέψει τα ελαττωματικά Προϊόντα στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν με όλα τα στοιχεία (αξεσουάρ, συσκευασία, οδηγίες κ.λπ.).

 

Η HUBEEE θα επιστρέψει τα χρήματα, θα αντικαταστήσει ή θα έχει επισκευάσει τα Προϊόντα ή τα εξαρτήματα που καλύπτονται από την εγγύηση που διαπιστώθηκε ότι δεν είναι συμβατά ή ελαττωματικά.

 

Τα έξοδα αποστολής θα επιστραφούν με βάση την τιμολογημένη τιμή και τα έξοδα επιστροφής θα επιστραφούν με την επίδειξη των αποδείξεων.

 

Οι επιστροφές χρημάτων για Προϊόντα που θεωρούνται μη συμμορφούμενα ή ελαττωματικά θα γίνονται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παρατήρηση από την HUBEEE της έλλειψης συμμόρφωσης ή του κρυφού ελαττώματος.

 

Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του Πελάτη ή με τραπεζική επιταγή που απευθύνεται στον Πελάτη.

 

Η HUBEEE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 • μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία παραδίδονται τα Προϊόντα, την οποία είναι ευθύνη του Πελάτη να επαληθεύσει·

 

 • σε περίπτωση κακής χρήσης, χρήσης για επαγγελματικούς σκοπούς, αμέλειας ή έλλειψης συντήρησης εκ μέρους του Πελάτη, όπως σε περίπτωση κανονικής φθοράς του Προϊόντος, ατυχήματος ή ανωτέρας βίας.

 

Η εγγύηση της HUBEEE περιορίζεται, σε κάθε περίπτωση, στην αντικατάσταση ή την αποζημίωση μη συμμορφούμενων Προϊόντων ή Προϊόντων που επηρεάζονται από κάποιο ελάττωμα.

 

Η HUBEEE διατηρεί το δικαίωμα, πριν δώσει συνέχεια στο παράπονο του Πελάτη, να ζητήσει από ένα εξουσιοδοτημένο άτομο να επαληθεύσει επί τόπου το βάσιμο της καταγγελίας της και, ειδικότερα, να εξετάσει εάν η φύτευση και η φροντίδα της συντήρησης έχουν πραγματοποιηθεί σωστά.

 

 1. 9-2. Ισχύει για παραγγελίες για Υπηρεσίες

 

Η HUBEEE εγγυάται, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις και χωρίς πρόσθετη πληρωμή, τον Πελάτη για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης ή κρυφό ελάττωμα, που προκύπτει από ελάττωμα στο σχεδιασμό ή την εκτέλεση των παραγγελθέντων Υπηρεσιών.

 

Προκειμένου να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την HUBBB για την ύπαρξη ελαττωμάτων ή έλλειψης συμμόρφωσης εντός μέγιστης περιόδου τριάντα (30) ημερών από την παροχή των Υπηρεσιών.

 

Η HUBEEE θα αποζημιώσει ή θα διορθώσει ή θα έχει διορθώσει (στο μέτρο του δυνατού) τις υπηρεσίες που βρέθηκαν ελαττωματικές το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη διαπίστωση από την HUBEEE του ελαττώματος ή του ελαττώματος.

 

Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του Πελάτη ή με τραπεζική επιταγή που απευθύνεται στον Πελάτη.

 

Η εγγύηση της HUBEEE περιορίζεται στην αποζημίωση των Υπηρεσιών που όντως καταβλήθηκαν από τον Πελάτη και η HUBEEE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη ή αθέτηση για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή μη εκτέλεση που προκύπτει από την εμφάνιση μιας περίπτωσης ανωτέρας βίας που συνήθως αναγνωρίζεται από τη γαλλική νομολογία.

 

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας συμμορφώνονται με τους κανονισμούς που ισχύουν στη Γαλλία. Η HUBEEE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία παρέχονται οι Υπηρεσίες, την οποία επαληθεύει ο Πελάτης, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή των Υπηρεσιών που ζητήθηκαν.

 

 1. Δικαίωμα ανάκλησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου L.221-18 του Κώδικα Καταναλωτή, ο Πελάτης έχει προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των Προϊόντων ή από τη σύναψη της σύμβασης που αφορά τις Υπηρεσίες για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από σύμβαση που συνήφθη εξ αποστάσεως, κατόπιν τηλεφωνικής έρευνας ή εκτός εμπορικού καταστήματος, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή του ή να επιβαρυνθεί με άλλα έξοδα από αυτά που προβλέπονται στα άρθρα Ν.221-23 έως Ν.221-25.

 

Όταν ασκείται το δικαίωμα υπαναχώρησης, η HUBEEE επιστρέφει στον Πελάτη όλα τα ποσά που καταβλήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του Πελάτη να υπαναχωρήσει.

 

Για την πώληση των Προϊόντων, εκτός εάν προσφερθεί να παραλάβει η ίδια τα αγαθά, η HUBEEE μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή χρημάτων έως ότου παραληφθούν τα αγαθά ή έως ότου ο Πελάτης παράσχει απόδειξη για την αποστολή αυτών των αγαθών, η ημερομηνία που επιλέχθηκε είναι εκείνη του πρώτου από αυτά τα συμβάντα.

 

Η HUBEEE πραγματοποιεί αυτήν την επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με αυτά που χρησιμοποίησε ο Πελάτης για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Πελάτης συμφωνήσει ρητά να χρησιμοποιήσει άλλο μέσο πληρωμής και εφόσον η επιστροφή δεν συνεπάγεται κόστος για τον πελάτη.

 

Η HUBEEE δεν υποχρεούται να αποζημιώσει το πρόσθετο κόστος εάν ο Πελάτης έχει επιλέξει ρητά πιο ακριβή μέθοδο παράδοσης από την τυπική μέθοδο παράδοσης που προσφέρει η HUBEEE.

 

Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουcontact@hubeee.comχρησιμοποιώντας τη συνημμένη μορφή ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: HUBEEE που βρίσκεται 4 Rue Nationale – Building Ready to go – 54840 GONDREVILLE.

 

Η HUBEEE θα κοινοποιήσει αμέσως στον Πελάτη μια απόδειξη παραλαβής σε ανθεκτικό μέσο.

 

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός της προαναφερθείσας περιόδου, επιστρέφεται μόνο η τιμή του/των Προϊόντος/των που αγοράστηκαν και τα έξοδα παράδοσης/η τιμή των Υπηρεσιών. τα έξοδα επιστροφής παραμένουν ευθύνη του Πελάτη.

 

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο L.221-28 του Κώδικα Καταναλωτή, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις:

 

1° Για την παροχή υπηρεσιών που εκτελούνται πλήρως πριν από το τέλος της περιόδου υπαναχώρησης και των οποίων η εκτέλεση έχει αρχίσει μετά από ρητή προηγούμενη συμφωνία του καταναλωτή και ρητή παραίτηση από το δικαίωμα υπαναχώρησης·

2° Προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών των οποίων η τιμή εξαρτάται από διακυμάνσεις στη χρηματοπιστωτική αγορά πέρα από τον έλεγχο του επαγγελματία και που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης·

3° Προμήθεια αγαθών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένη.

4° Προμήθεια αγαθών που ενδέχεται να επιδεινωθεί ή να λήξει γρήγορα.

5° Για την προμήθεια αγαθών που έχουν αποσφραγιστεί από τον καταναλωτή μετά την παράδοση και τα οποία δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας·

6° Προμήθεια αγαθών τα οποία, αφού παραδοθούν και από τη φύση τους, αναμειγνύονται άρρηκτα με άλλα είδη.

7° Προμήθεια αλκοολούχων ποτών των οποίων η παράδοση αναβάλλεται πέραν των τριάντα ημερών και των οποίων η αξία συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της σύμβασης εξαρτάται από διακυμάνσεις στην αγορά που δεν ελέγχουν τον επαγγελματία.

8° Εργασίες συντήρησης ή επισκευής που πρέπει να εκτελούνται επειγόντως στο σπίτι του καταναλωτή και να ζητηθούν ρητά από αυτόν, εντός των ορίων των ανταλλακτικών και των εργασιών που είναι απολύτως απαραίτητες για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.

9° Παροχή εγγραφών ήχου ή βίντεο ή λογισμικού υπολογιστή όταν έχουν αποσφραγιστεί από τον καταναλωτή μετά την παράδοση.

10° Προμήθεια εφημερίδας, περιοδικού ή περιοδικού, εκτός από συμβάσεις συνδρομής σε αυτές τις εκδόσεις.

11° Ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια δημόσιας δημοπρασίας.

12° Παροχή υπηρεσιών διαμονής, εκτός από καταλύματα για κατοικία, υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων, ενοικίαση αυτοκινήτου, τροφοδοσία ή δραστηριότητες αναψυχής που πρέπει να παρέχονται σε μια δεδομένη ημερομηνία ή για μια συγκεκριμένη περίοδο.

13° Παροχή ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο, η εκτέλεση του οποίου έχει ξεκινήσει μετά από ρητή προηγούμενη συμφωνία του καταναλωτή και ρητή παραίτηση από το δικαίωμα υπαναχώρησης.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ


(Άρθρο L221-18 του Κώδικα Καταναλωτή)

 

Υπό την προσοχή της: HUBEEE,

 

Εγώ/εμείς (*) σας ειδοποιούμε για την υπαναχώρησή μου/μας (*) από τη σύμβαση που σχετίζεται με την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:

 

[Να αναφέρετε τη διατύπωση των υπηρεσιών/προϊόντων που παρέχει η HUBEEE όπως εμφανίζονται στη φόρμα παραγγελίας/προσφορά]

 

Ολοκληρώθηκε στις:

 

Όνομα Πελάτη:

 

Διεύθυνση Πελάτη:

 

Υπογραφή του πελάτη(ων) (μόνο σε περίπτωση ειδοποίησης αυτού του εντύπου σε χαρτί):

 

Ημερομηνία:

 

(*) Διαγράψτε την άχρηστη αναφορά.

 

Στείλτε αυτήν την επιστολή με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή με e-mail με απόδειξη παραλαβής.

 

 1. Πνευματική ιδιοκτησία

 

Τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας αποτελούν ιδιοκτησία της HUBEEE και των συνεργατών της και προστατεύονται από τη γαλλική και διεθνή νομοθεσία σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία.

 

Οποιαδήποτε ολική ή μερική αναπαραγωγή αυτού του περιεχομένου απαγορεύεται αυστηρά και είναι πιθανό να συνιστά αδίκημα παραποίησης/απομίμησης.

 

Επιπλέον, η HUBEEE παραμένει ο κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στις φωτογραφίες, παρουσιάσεις, μελέτες, σχέδια, μοντέλα, πρωτότυπα κ.λπ. που παράγονται (ακόμη και κατόπιν αιτήματος του Πελάτη) με σκοπό την παροχή των Προϊόντων και των Υπηρεσιών στον Πελάτη. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται στον Πελάτη οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή χρήση των εν λόγω μελετών, σχεδίων, μοντέλων και πρωτοτύπων κ.λπ., χωρίς τη ρητή, γραπτή και προηγούμενη εξουσιοδότηση της HUBEEE, η οποία μπορεί να την εξαρτήσει από οικονομικό αντίτιμο, εάν είναι απαραίτητο.

 

 

 1. ανωτέρας βίας

 

Τα μέρη δεν ευθύνονται εάν η μη εκτέλεση ή η καθυστέρηση στην εκτέλεση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους, όπως περιγράφονται στο παρόν, προκύπτει από περίπτωση ανωτέρας βίας, κατά την έννοια του άρθρου 1218 ΑΚ.

 

Κατόπιν ρητής συμφωνίας, αποτελεί περίπτωση ανωτέρας βίας:   φυσικά φαινόμενα που δεν ελέγχουν κανένα μέρος (ξηρασία, παγετός, χαλάζι, πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λπ.).

 

 1. Δικαιοδοσία

 

Όλες οι διαφορές στις οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν οι συναλλαγές αγοράς, πώλησης ή/και μίσθωσης που συνήφθησαν κατ' εφαρμογή αυτών των γενικών όρων πώλησης, σχετικά με την εγκυρότητά τους, την ερμηνεία τους, την εκτέλεσή τους, τον τερματισμό τους, τις συνέπειες ή τις σουίτες τους και οι οποίες δεν μπορούσαν να επιλυθούν φιλικά μεταξύ του πωλητή ή του εκμισθωτή και του πελάτη, θα υποβληθεί στα αρμόδια δικαστήρια υπό τους όρους του κοινού δικαίου. Αρμόδιο δικαστήριο είναι τα δικαστήρια της Νανσύ.

 

 1. Γλώσσα συμβολαίου

 

Αυτοί οι όροι και οι όροι θα είναι γραμμένοι στα γαλλικά. Σε περίπτωση που μεταφραστούν σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες, θα υπερισχύει μόνο το γαλλικό κείμενο σε περίπτωση διαφωνίας.

 

 1. Αγωγή – Διαμεσολάβηση

 

Όλες οι διαφορές στις οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν οι συναλλαγές και οι υπηρεσίες πωλήσεων που συνήφθησαν κατ' εφαρμογή αυτών των GCS, σχετικά με την εγκυρότητά τους, την ερμηνεία τους, την εκτέλεσή τους, τον τερματισμό τους, τις συνέπειες και τις συνέπειές τους και οι οποίες δεν θα μπορούσαν να έχουν επιλυθεί φιλικά μεταξύ της HUBEEE και του Πελάτη θα υπόκεινται στα αρμόδια δικαστήρια υπό τους όρους του κοινού δικαίου.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Καταναλωτή (άρθρο L. 612-1 C.Conso) σχετικά με τη φιλική επίλυση διαφορών, η HUBEE τηρεί την υπηρεσία διαμεσολάβησης [●] της οποίας τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής: να συμπληρωθεί (όνομα – ταχυδρομική διεύθυνση – διεύθυνση e-mail επικοινωνίας – διεύθυνση ιστότοπου).

 

(παρακαλώ μεταβείτε στο  https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/mediateurs-references#secteur%2013 και επιλέξτε τον διαμεσολαβητή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πρέπει επίσης να τους καλέσετε στο ενημερώστε τους ότι θα τους καλέσετε σε περίπτωση διαμεσολάβησης. Αυτή είναι νομική υποχρέωση.)

 

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι ο Πελάτης μπορεί επίσης να υποβάλει καταγγελία στην πλατφόρμα Online Dispute Resolution (RLL) που διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι προσβάσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase   

 

 

 1. Εφαρμόσιμος νόμος

 

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις υπόκεινται στην εφαρμογή του γαλλικού δικαίου.

 

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων

 

18.1. Συλλέγονται δεδομένα

 

Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη που συλλέγονται από την HUBEEE στον Ιστότοπο είναι τα εξής:

 

 • άνοιγμα λογαριασμού: κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του Πελάτη, τα αναγνωριστικά, το επώνυμο, το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, το τηλέφωνο, η διεύθυνση email του

 • παραγγελία Προϊόντων και Υπηρεσιών: ταχυδρομική διεύθυνση του Πελάτη ή οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση παράδοσης καθώς και τα επώνυμα, τα ονόματα των παραληπτών εάν είναι διαφορετικά από αυτά του Πελάτη.

 • σύνδεση: όταν ο Πελάτης συνδέεται με τον Ιστότοπο, ο τελευταίος καταγράφει, ιδίως, τα δεδομένα σύνδεσής του για χρήση, τοποθεσία και δεδομένα πληρωμής.

 

 • προφίλ: η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στον Ιστότοπο, ο οποίος καταγράφει οικονομικά δεδομένα που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό ή την πιστωτική κάρτα του Πελάτη.

 

 • επικοινωνία: όταν ο ιστότοπος χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με άλλα μέλη, τα δεδομένα που αφορούν τις επικοινωνίες του Πελάτη υπόκεινται σε προσωρινή αποθήκευση.

 

 • cookies: τα cookies χρησιμοποιούνται ως μέρος της χρήσης του ιστότοπου. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει τα cookies από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής του.

 

18.2. Χρήση προσωπικών δεδομένων

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους Πελάτες προορίζονται για την παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και τυχόν συνεργαζόμενων τοποθεσιών, τη βελτίωσή τους και τη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, οι χρήσεις είναι οι εξής:

 

 • πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου και των τοποθεσιών συνεργατών από τον Πελάτη·

 • διαχείριση της λειτουργίας και βελτιστοποίηση του ιστότοπου και των τοποθεσιών συνεργατών·

 • επεξεργασία της παραγγελίας, τιμολόγηση της παραγγελίας του Πελάτη.

 • οργάνωση των όρων χρήσης των υπηρεσιών πληρωμών·

 • επαλήθευση, αναγνώριση και πιστοποίηση των δεδομένων που διαβιβάζονται από τον Πελάτη·

 • πρόταση στον Πελάτη για τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας και συνεργαζόμενων τοποθεσιών

 • εξατομίκευση των υπηρεσιών με την προβολή διαφημίσεων με βάση το ιστορικό περιήγησης του Πελάτη, σύμφωνα με τις προτιμήσεις.

 • πρόληψη και ανίχνευση απάτης, κακόβουλου λογισμικού (κακόβουλο λογισμικό ή κακόβουλο λογισμικό) και διαχείριση περιστατικών ασφαλείας·

 • διαχείριση τυχόν διαφορών με τους πελάτες·

 • αποστολή εμπορικών και διαφημιστικών πληροφοριών, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του Πελάτη.

 

18.3. Κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων με τρίτους

 

Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη μπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτες εταιρείες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 • όταν ο Πελάτης χρησιμοποιεί υπηρεσίες πληρωμών, για την υλοποίηση αυτών των υπηρεσιών, ο Ιστότοπος βρίσκεται σε επαφή με τρίτες τραπεζικές και χρηματοοικονομικές εταιρείες με τις οποίες έχει συνάψει συμβάσεις.

 • όταν ο Πελάτης δημοσιεύει, στις περιοχές δωρεάν σχολίων της Ιστοσελίδας, πληροφορίες προσβάσιμες στο κοινό.

 • όταν ο Πελάτης εξουσιοδοτεί τον ιστότοπο τρίτου μέρους να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του·

 • όταν ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες παρόχων υπηρεσιών για την παροχή υποστήριξης χρηστών, διαφημίσεων και υπηρεσιών πληρωμών.

 

Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα του Πελάτη, στο πλαίσιο της παροχής αυτών των υπηρεσιών, και έχουν συμβατική υποχρέωση να τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Εάν απαιτείται από τη νομοθεσία, η HUBEEE μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα για να απαντήσει σε αξιώσεις κατά του Ιστότοπου και να συμμορφωθεί με διοικητικές και νομικές διαδικασίες.

 

Εάν η HUBEEE εμπλέκεται σε διαδικασία συγχώνευσης, εξαγοράς, πώλησης περιουσιακών στοιχείων ή παραλαβής, ενδέχεται να της ζητηθεί να πουλήσει ή να μοιραστεί το σύνολο ή μέρος των περιουσιακών της στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, οι Πελάτες θα ενημερώνονται, πριν μεταφερθούν τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.

 

18.4. Ασφάλεια και Απόρρητο

 

Η HUBEEE εφαρμόζει οργανωτικά, τεχνικά, λογισμικό και μέτρα φυσικής ψηφιακής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, καταστροφή και πρόσβαση. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το Διαδίκτυο δεν είναι ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον και η HUBEEE δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών στο Διαδίκτυο.

 

18.5. Υλοποίηση δικαιωμάτων χρήστη

 

Σε εφαρμογή των κανονισμών που ισχύουν για τα προσωπικά δεδομένα, οι Πελάτες έχουν τα δικαιώματα που αναφέρονται παρακάτω, τα οποία μπορούν να ασκήσουν υποβάλλοντας το αίτημά τους στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:contact@hubeee.com   

 

- δικαίωμα πρόσβασης: Οι πελάτες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους πρόσβασης, να γνωρίζουν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν. Σε αυτήν την περίπτωση, πριν από την εφαρμογή αυτού του δικαιώματος, η HUBEEE μπορεί να ζητήσει απόδειξη της ταυτότητας του Πελάτη προκειμένου να επαληθεύσει την ακρίβειά του.

- δικαίωμα διόρθωσης: εάν τα προσωπικά δεδομένα που κατέχει η HUBEEE και οι συνεργαζόμενοι ιστότοποι είναι ανακριβή, μπορούν να ζητήσουν την ενημέρωση των πληροφοριών.

- δικαίωμα διαγραφής δεδομένων: Οι πελάτες μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

- δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Οι πελάτες μπορούν να ζητήσουν από την HUBEEE να περιορίσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις παραδοχές που προβλέπονται από τους κανονισμούς που ισχύουν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

- δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία δεδομένων: Οι πελάτες μπορούν να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους σύμφωνα με τις παραδοχές που προβλέπονται από τους κανονισμούς που ισχύουν για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

- δικαίωμα φορητότητας: Οι πελάτες μπορούν να ζητήσουν από την HUBEEE να τους δώσει τα προσωπικά δεδομένα που τους παρέχονται για να τα διαβιβάσουν σε νέο ιστότοπο.

 

18.6. Εξέλιξη αυτής της ρήτρας

 

Η HUBEEE διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα ρήτρα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Εάν γίνει τροποποίηση σε αυτήν τη ρήτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων, η HUBEEE αναλαμβάνει να δημοσιεύσει τη νέα έκδοση στον Ιστότοπο. Η HUBEEE θα ενημερώσει επίσης τους Πελάτες για την τροποποίηση μέσω e-mail, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος. Εάν ο Πελάτης δεν συμφωνεί με τους όρους της νέας διατύπωσης της ρήτρας προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχει τη δυνατότητα να διαγράψει τον λογαριασμό του υπό τους όρους που προβλέπονται στους γενικούς όρους χρήσης της Ιστοσελίδας.

 

 1. Γενικός

 

18.1. Ακυρότητα

 

Η ακυρότητα ενός από τους όρους της παρούσας σύμβασης θα οδηγήσει στην ακύρωσή του μόνο εάν η ρήτρα θεωρήθηκε ουσιαστική και αποφασιστική κατά τη γνώμη των Μερών. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός από τους όρους της παρούσας σύμβασης, που θεωρείται αβάσιμος, τα μέρη θα προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν μια οικονομικά ισοδύναμη ρήτρα.

 

18.2. Ολότητα

 

Όλες οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των Μερών. Η παρούσα σύμβαση αντικαθιστά τις μελέτες, προσφορές ή γραπτές ή προφορικές προτάσεις που ενδέχεται να έχουν γίνει πριν από την υπογραφή της, καθώς και κάθε προηγούμενη γραπτή ή άγραφη σύμβαση, που έχει συναφθεί μεταξύ των Μερών και σχετίζεται με το αντικείμενο των παρόντων δώρων.

 

18.3. Μη παραίτηση

 

Το γεγονός ότι η HUBEEE δεν ασκεί, σε μία ή περισσότερες περιπτώσεις, τα δικαιώματα, τις επιλογές, τις αξιώσεις ή τις ενέργειες που της επιφυλάσσουν οι παρόντες ΓΚΣ, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως εγκατάλειψη ή άρνηση να κάνει χρήση του εν λόγω δικαιώματος για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος. επιλογή, να διατυπώσει την εν λόγω αξίωση ή να ασκήσει την εν λόγω αγωγή.

 

18.4. Εκλογή κατοικίας – Ειδοποιήσεις

 

Τα μέρη επιλέγουν την κατοικία τους, καθένα από ό,τι τον αφορά, στις διευθύνσεις που αναφέρονται στους ειδικούς όρους (προσφορά / έντυπο παραγγελίας). Οποιαδήποτε τροποποίηση των διευθύνσεων που αναφέρονται πρέπει να κοινοποιείται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής στο άλλο μέρος.

 

18.5. Αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις

 

Η HUBEEE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους γενικούς όρους με την επιφύλαξη ενημέρωσης του Πελάτη μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη ισχύος αυτών των τροποποιήσεων. Ο Πελάτης θα έχει στη διάθεσή του, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων γενικών όρων, ένα (1) μήνα για να εκφράσει την άρνησή του εγγράφως. A défaut   de   refus   explicite, le   Client _cc781905-5cde-3194- Το bb3b-136bad5cf58d_ θα θεωρείται   ότι αποδέχεται τους νέους όρους και προϋποθέσεις.

 

II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

 

 1. Κράτηση οχήματος

 

Κράτηση σημαίνει κάθε παραγγελία που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες που εμφανίζονται στον Ιστότοπο και με τις τιμές που προσφέρει η HUBEEE (με την ιδιότητά της ως εκμισθωτής) και γίνεται αποδεκτή από αυτήν, συνοδευόμενη από πληρωμή οποιασδήποτε προκαταβολής που προβλέπεται στο κουπόνι κράτησης. Οποιαδήποτε κράτηση, για να είναι έγκυρη, πρέπει να καθορίζεται στα κουπόνια κράτησης της HUBEEE, που είναι διαθέσιμα στους πελάτες στον Ιστότοπό της. Οποιαδήποτε κράτηση λαμβάνεται από την HUBEEE θεωρείται σταθερή και οριστική. Συνεπάγεται την ιδιότητα μέλους και την πλήρη αποδοχή αυτών των γενικών όρων πώλησης και την υποχρέωση πληρωμής για δεσμευμένα ενοίκια.

Σύμφωνα με το άρθρο Ν.221-28 του Κώδικα Καταναλωτή, ο Πελάτης δεν έχει το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης. Ωστόσο, η HUBEEE αποδέχεται ότι ο Πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Εντός 24 ωρών από τη σύναψη της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

 • Εντός 24 ωρών έως 72 ωρών από τη σύναψη της σύμβασης, θα καθοριστεί επιστροφή χρημάτων μισής τιμής.

 • Εντός 72+ ωρών από τη σύναψη της σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί πλήρης επιστροφή χρημάτων.

 

Η εφαρμογή του δικαιώματος υπαναχώρησης πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση:contact@hubeee.com         

 

Εάν ο Πελάτης δεν εμφανιστεί την συμφωνημένη ημερομηνία και το αργότερο εξήντα λεπτά μετά την ώρα που υποδεικνύεται κατά τη στιγμή της κράτησης, η HUBEEE διατηρεί το δικαίωμα να μην τη διατηρήσει.

 

19.1. Φύση και αποτέλεσμα της σύμβασης

 

Η HUBEEE παρέχει στον Πελάτη ένα όχημα σε καλή και κανονική μορφή έναντι χρέωσης και από την προγραμματισμένη ημερομηνία για μια περίοδο που καθορίζεται στη φόρμα κράτησης.

 

19.2. Άτομα εξουσιοδοτημένα να οδηγούν το όχημα

 

Κατ' αρχήν, μόνο ο Πελάτης είναι εξουσιοδοτημένος να οδηγεί το όχημα που διατίθεται. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης πιστοποιεί ότι έχει στην κατοχή του την άδεια που τον εξουσιοδοτεί να οδηγεί το όχημα, που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης. Η HUBEEE διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Πελάτη και οποιονδήποτε οδηγό που αναφέρεται στο κουπόνι κράτησης να έχει άδεια οδήγησης για ορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν ο Πελάτης επιθυμεί ένα ή περισσότερα άλλα άτομα να μπορούν να χρησιμοποιούν το ενοικιαζόμενο όχημα, τα τελευταία υποχρεούνται να προσκομίσουν έγγραφο ταυτότητας και άδεια οδήγησης. Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε υπεκμίσθωση ή δανεισμός οχήματος σε πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο από την HUBEEE απαγορεύεται αυστηρά και έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του ευεργετήματος της ασφάλισης και της προστασίας.

 

 1. 19.3. Κατάσταση οχήματος

 

Κατά την παράδοση του οχήματος και κατά την επιστροφή του, θα συνταχθεί έκθεση (PV) της κατάστασης του οχήματος μεταξύ της HUBEEE και του Πελάτη. Το όχημα πρέπει να επιστραφεί στην ίδια κατάσταση όπως όταν τέθηκε στη διάθεση του Πελάτη.

 

Όλες οι ζημιές στο όχημα που σημειώνονται στην έκθεση εξόδου θα είναι ευθύνη του Πελάτη.

 

  1. 13.4.Επιπλέον χιλιόμετρα

 

Οποιοδήποτε χιλιόμετρο πραγματοποιηθεί πέρα από το πακέτο που αναφέρεται στο άρθρο XX της παρούσας σύμβασης θα τιμολογείται στην τιμή των 0,12 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του φόρου.

 

  1. 13.5 Διάρκεια και επιστροφή του οχήματος

 

Η σύμβαση είναι για καθορισμένο χρόνο και λήγει την ημερομηνία και την ώρα που έχει συμφωνηθεί στη φόρμα κράτησης. Μπορεί να τερματιστεί από οποιοδήποτε μέρος ανά πάσα στιγμή με αποστολή συστημένης επιστολής με προειδοποίηση ενός (1) μηνός. Ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος οδηγός πρέπει να επιστρέψει το ενοικιαζόμενο όχημα, τα κλειδιά και τα χαρτιά του το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται στη σύμβαση ενοικίασης. Ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει αμέσως την HUBEEE για οποιοδήποτε γεγονός που την εμποδίζει να επιστρέψει το όχημα την συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα. Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι εάν το όχημα δεν επιστραφεί στον συμφωνημένο χώρο και πριν από 48 ώρες από την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί στο συμβόλαιο μίσθωσης, είναι υπόχρεος να υποβάλει καταγγελία για κλοπή.

 

  1. 13.6.Άλλα στοιχεία και εξαρτήματα

 

Ο Πελάτης θα επιβαρύνεται με όλες τις χρεώσεις, έξοδα ρύθμισης καυσίμου, πρόσθετα έξοδα προσαρμογής. Απαγορεύεται στον Πελάτη ή σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο οδηγό να πραγματοποιήσει επισκευές στο ενοικιαζόμενο όχημα χωρίς τη ρητή και προηγούμενη συμφωνία της HUBEEE.

 

  1. 13.7.Ανανέωση μίσθωσης

 

Μετά τη λήξη της αόριστης διάρκειας στη σύμβαση μίσθωσης, μπορεί να ανανεωθεί κατόπιν γραπτής αίτησης του Πελάτη εντός 30 ημερών πριν από την αρχική προθεσμία. Ως εκ τούτου, ένα νέο συμβόλαιο μίσθωσης θα συναφθεί μεταξύ του Πελάτη και της HUBEEE.

 

  1. 13.8 Συνθήκες χρήσης του οχήματος

 

Ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος οδηγός υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί ή να επιτρέπει τη χρήση του ενοικιαζόμενου οχήματος, ιδίως:

 • έξω από τους δρόμους,

 • σε περίπτωση μεταφοράς μέσω ποταμού ή δια θαλάσσης,

 • για να μάθεις να οδηγείς,

 • για δοκιμές, διαγωνισμούς ή αγώνες αυτοκινήτου,

 • με σκοπό τη διάπραξη εκ προθέσεως αδικήματος,

 • από οποιοδήποτε άτομο υπό την επήρεια αλκοόλ ή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας,

 • να μεταφέρει φορτίο ή αριθμό επιβατών μεγαλύτερο από τις ενδείξεις που δίνονται,

 • για τη μεταφορά εύφλεκτων, εκρηκτικών ή ραδιενεργών υλικών που θα μπορούσαν να βλάψουν το όχημα ή να δημιουργήσουν μη φυσιολογικό κίνδυνο για τους επιβαίνοντες ή/και τρίτα μέρη,

 • να σπρώξει ή να ρυμουλκήσει άλλο όχημα,

 • να κυκλοφορούν σε περιοχές που απαγορεύονται στο κοινό,

 • σε χώρες που απαγορεύονται από το συμβόλαιο μίσθωσης,

 • για οποιαδήποτε υπεκμίσθωση που δεν εγκρίνεται ρητά από την HUBEEE.

 

Ο Πελάτης και κάθε εξουσιοδοτημένος οδηγός υποχρεούνται να σέβονται τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να απέχουν από οποιαδήποτε αλόγιστη οδήγηση.

 

  1. 13.9 Υποχρεωτική ασφάλιση - Αστική ευθύνη (άρθρο Ν.211-1 Ασφαλιστικού Κώδικα)

 

Οποιοδήποτε όχημα ενοικιάζεται από την HUBEEE καλύπτεται από ασφάλιση αστικής ευθύνης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Σύμφωνα με το άρθρο R.211-5 του Ασφαλιστικού Κώδικα, «η υποχρέωση ασφάλισης ισχύει για την αποκατάσταση σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών που προκύπτουν κατά την κυκλοφορία: από ατυχήματα, πυρκαγιές ή εκρήξεις που προκαλούνται από το όχημα, τα αξεσουάρ και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε αυτό. χρήση, τα αντικείμενα και τις ουσίες που μεταφέρει· την πτώση αυτών των αξεσουάρ, αντικειμένων, ουσιών ή προϊόντων». Με την επιφύλαξη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τους παρόντες ΓΚΠ, ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος οδηγός θα έχει επομένως εγγύηση έναντι των οικονομικών συνεπειών της αστικής ευθύνης του για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε τρίτους.

 

Ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος οδηγός στη θέση του οδηγού κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση. Οι ζημιές στο όχημα επίσης δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση.

 

Η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης δεν ισχύει: εάν τη στιγμή του συμβάντος η άδεια οδήγησης δεν είναι έγκυρη ή έχει αφαιρεθεί σε περίπτωση χρήσης του μισθωμένου οχήματος εκτός των προϋποθέσεων χρήσης που αναφέρονται στο άρθρο 19.8, σε περίπτωση απόπειρας αυτοκτονία ή αυτοκτονία σε περίπτωση απόπειρας απάτης, σε περίπτωση εσκεμμένης ψευδούς περιγραφής γεγονότων που εξαιρούνται από την εγγύηση από τα άρθρα R.211-10 και R.211-11 του Ασφαλιστικού Κώδικα για ζημιές που υπέστησαν τα πρόσωπα που μεταφέρονται κατά τη μεταφορά τους δεν πραγματοποιείται υπό επαρκείς συνθήκες ασφαλείας.

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις GCS, ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε άλλος εξουσιοδοτημένος οδηγός απαιτείται να επιστρέψει στην HUBEEE όλα τα ποσά που βαρύνουν την τελευταία.

 

  1. 13.10 Προαιρετική ασφάλιση

 

Η HUBEEE έχει εγγραφεί, για λογαριασμό των Πελατών της που επιθυμούν να επωφεληθούν από αυτήν, μια προαιρετική ασφάλιση: το CityPass.

 

Αυτή η προαιρετική ασφάλιση θα καλύπτει την έκπτωση έως και 500 ευρώ που θα πρέπει να πληρώσει ο Πελάτης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • το κοινόχρηστο όχημα έχει καταστραφεί κατά την ενοικίαση

 • ατύχημα, ζημιά στο όχημα.

 

Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να επωφεληθεί από αυτήν την προαιρετική ασφάλιση, εναπόκειται στον ίδιο να καταβάλει επιπλέον τίμημα στην HUBEEE κατά τη σύναψη της σύμβασης ενοικίασης.

 

Το ποσό της προαιρετικής ασφάλισης έχει ως εξής:

 

- Ο Πελάτης πληρώνει 78 ευρώ (ετήσια πληρωμή) και καλύπτεται για περίοδο ενός (1) έτους.

 

- Στο τέλος αυτού του ενός έτους, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ανανεώνεται σιωπηρά για αόριστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Πελάτης μπορεί ελεύθερα να καταγγείλει την εν λόγω σύμβαση, χωρίς πρόστιμο ή κόστος.

 

 

 

 1. Αρχή ευθύνης εξουσιοδοτημένου ενοικιαστή

 

Εκτός εάν αποδείξει ότι έγιναν χωρίς υπαιτιότητά του, ο Πελάτης και κάθε εξουσιοδοτημένος οδηγός ευθύνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1732 του Αστικού Κώδικα, για την απώλεια και τη ζημία που προκλήθηκε στο όχημα κατά τον εντοπισμό του.

 

Η ευθύνη του Πελάτη ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου οδηγού μπορεί να περιλαμβάνει το ποσό των επισκευών που αξιολογήθηκε από εμπειρογνώμονα ή τιμολογήθηκε από τον μηχανικό, την αγοραία αξία του οχήματος, αποζημίωση για ακινητοποίηση του οχήματος και οποιοδήποτε άλλο παρεπόμενο κόστος που σχετίζεται με την απώλεια ή τη ζημιά που προκλήθηκε στο ενοικιαζόμενο όχημα κατά τη διάρκεια της ενοικίασης (όπως έξοδα ρυμούλκησης, έξοδα αποθήκευσης οχήματος κ.λπ.) καθώς και έξοδα καθαρισμού που απαιτούνται από την υπερβολική βρωμιά του οχήματος.

 

  1. 21.1 Περιορισμός ευθύνης

 

Υπάρχει περιορισμός ευθύνης σε περίπτωση ζημιάς στο όχημα:

 • Σε περίπτωση ατυχήματος, ο Πελάτης καταβάλλει τα έξοδα επισκευής εντός του ορίου της ασφαλιστικής έκπτωσης.

 • Σε περίπτωση βανδαλισμού ή κλοπής κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει μόνο την έκπτωση

 

Όσον αφορά τις ζημιές, αυτός ο περιορισμός ευθύνης ισχύει για την πιθανή ευθύνη του Πελάτη για υλικές ζημιές που υπέστη το όχημα καθώς και τα αξεσουάρ και ο εξοπλισμός του που δεν προκύπτουν από κλοπή, απόπειρα κλοπής ή πράξεις βανδαλισμού. Το επιπλέον ποσό θα χρεωθεί από την HUBEEE για κάθε ζημιά, εάν αυτές δεν σχετίζονται.

 

 1. 20.2. Αιτίες αποκλεισμού εφαρμογής των περιορισμών ευθύνης.

 

Αυτοί οι περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν σε περίπτωση εκ προθέσεως ή δόλιας υπαιτιότητας εκ μέρους του Πελάτη κατά την έννοια του άρθρου L.113-1 του Ασφαλιστικού Κώδικα. σε περίπτωση βαριάς αμέλειας ή αμελείας εκ μέρους του Πελάτη ή του εξουσιοδοτημένου οδηγού· σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας·  σε περίπτωση χρήσης του ενοικιαζόμενου οχήματος αντίθετα με τις διατάξεις του άρθρου 19-8 που αναφέρεται παραπάνω.

 

 1. Υποχρέωση σε περίπτωση αξίωσης

 

Σε περίπτωση οποιουδήποτε είδους αξίωσης: ατύχημα, απόπειρα κλοπής, πυρκαγιά, σύγκρουση με άγριο ζώο ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά που έχει υποστεί το όχημα (εφεξής le  «Αξίωση»), ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος οδηγός πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων της HUBEEE και, κατά περίπτωση, της ασφαλιστικής εταιρείας, και συγκεκριμένα:

 • ειδοποιήστε την HUBEEE το συντομότερο δυνατό για την εμφάνιση ή την ανακάλυψη μιας από τις αξιώσεις ή τις ζημιές (τηλεφωνικά, email, κ.λπ.). Ωστόσο, η κατάπτωση των ασφαλιστικών εγγυήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19.9 είναι ανεπίτρεπτη έναντι ζημιωθέντων τρίτων και θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων ή των δικαιούχων τους, σύμφωνα με το άρθρο R. 211-13 του Ασφαλιστικού Κώδικα.

 • ειδοποιήστε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ζημιά που υπέστη όσο το δυνατόν περισσότερο και πλήρης και παρέχετε στην HUBEEE το αίτημα δήλωσης και τη φιλική αναφορά ενός τροχαίου ατυχήματος μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: contact@hubeee.com

 

Αυτή η δήλωση εστάλη από την HUBEEE στον Πελάτη για να επιστραφεί στον τελευταίο το συντομότερο δυνατό. Πρέπει να αναφέρει συγκεκριμένα: τις περιστάσεις, την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα της αξίωσης, το όνομα και τη διεύθυνση τυχόν μαρτύρων, κατά περίπτωση, τον αριθμό κυκλοφορίας του εμπλεκόμενου οχήματος τρίτου μέρους, το όνομα και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του, το όνομα της ασφαλιστικής εταιρείας που αφορά το όχημα, προσδιορίστε (μάρκα/τύπος, αριθμός κυκλοφορίας, χώρα ταξινόμησης, προσδιορίστε την εμφανή ζημιά στο όχημα).

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινή έκθεση, ο Πελάτης μπορεί να συμβουλευτεί το πλήρες αρχείο παρακάτω: https://www.lolivier.fr/documents/constat-amicable.pdf

 

 1. Όροι εκτίμησης και αποζημίωσης

 

Οποιαδήποτε ζημία σημειωθεί κατά την επιστροφή οχήματος υπόκειται σε εκτίμηση από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα εγκεκριμένο από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Για ζημιές που δεν καθιστούν το όχημα ακατάλληλο για κυκλοφορία, το τελευταίο δεν ακινητοποιείται και η πραγματογνωμοσύνη διενεργείται εξ αποστάσεως βάσει φωτογραφιών που τραβήχτηκαν κατά την επιστροφή του οχήματος. Ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος οδηγός μπορεί να ζητήσει την υποβολή μιας αντιφατικής δεύτερης γνώμης. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με βάση τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης από τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, αποκλείεται η ακινητοποίηση του οχήματος για το σκοπό αυτό, εκτός από την υποστήριξη του κόστους ακινητοποίησης από τον Πελάτη ή οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο οδηγό. που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ενοίκιο του οχήματος σύμφωνα με την τιμή που αναγράφεται στο πρακτορείο κατά την περίοδο ακινητοποίησης, πλέον τα έξοδα φύλαξης κ.λπ.

 

Εάν ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε οδηγός επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια αντιφατική δεύτερη γνώμη, πρέπει να ενημερώσει την HUBEEE σχετικά με αυτό μέσω e-mail στη διεύθυνσηcontact@hubeee.com.Ο Πελάτης συμφωνεί ρητά να αποζημιώσει την HUBEEE για το χρηματικό ισοδύναμο της ζημίας στο ενοικιαζόμενο όχημα, μέχρι του ποσού σε βάρος του, εάν διαπιστωθεί η ευθύνη του.

 

 1. Χρεώσεις, διόδια και τροχαίες παραβάσεις

 

23.1. Ευθύνη πληρωμής

 

Ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε Εξουσιοδοτημένος Οδηγός δεσμεύεται να συμμορφώνεται σε κάθε περίπτωση με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και γενικότερα τους κανονισμούς που ισχύουν κατά την οδήγηση και χρήση του ενοικιαζόμενου οχήματος του οποίου είναι υπεύθυνος σύμφωνα με το παρόν. GCS που αποτελεί τη σύμβαση ενοικίασης.

 

Ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε Εξουσιοδοτημένος Οδηγός δηλώνει ότι είναι κάτοχος έγκυρης άδειας οδήγησης για την οδήγηση του οχήματος. Ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε Εξουσιοδοτημένος Οδηγός υποχρεούται να πληρώσει προσωπικά τυχόν τέλη, φόρους και ποσά που οφείλονται σύμφωνα με τους κανονισμούς που αφορούν τα διόδια και τη στάθμευση του ενοικιαζόμενου οχήματος.

 

Είναι προσωπικά υπεύθυνος για την πληρωμή όλων των προστίμων και τελών που σχετίζονται με την οδήγηση και τη χρήση του ενοικιαζόμενου οχήματος καθώς και για όλες τις ποινικές, διοικητικές και χρηματικές συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν από παραβάσεις όλων των ισχυόντων κανονισμών (ιδίως των κανονισμών σχετικά με τη στάθμευση). σχετικά με το όχημα που νοικιάστηκε κατά την περίοδο της ενοικίασης. Για κάθε πρόστιμο ή τέλος που οφείλει ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε Εξουσιοδοτημένος οδηγός και λαμβάνει και υποβάλλεται σε επεξεργασία από την HUBEEE, ο Πελάτης θα είναι υπόχρεος έναντι της HUBEEE για χρεώσεις χειρισμού.

 

Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ρητά την HUBEEE να χρεώσει την κάρτα πληρωμής του Πελάτη χρεώνοντας τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά τα πρόστιμα, τέλη και έξοδα διαχείρισης.

 

23.2. Διαφωνία χρεώσεων στάθμευσης

 

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι τα τέλη στάθμευσης που κοινοποιήθηκαν στην HUBEEE και τα οποία αντιστοιχούν στην περίοδο ενοικίασης του οχήματος για την οποία πρέπει να απαντήσει συμβατικά οφείλονται με την επιφύλαξη της δυνατότητας του Πελάτη να αποδείξει το αντίθετο με οποιοδήποτε μέσο.

 

Ο Πελάτης δηλώνει σχετικά ότι γνωρίζει τις διατάξεις του άρθρου L.2333-87 του γενικού κώδικα των ΟΤΑ, υπό τους όρους του οποίου οι προσφυγές κατά των τελών στάθμευσης ανήκουν στον κάτοχο της άδειας εγγραφής, δηλαδή στην HUBEEE. Η HUBEEE αναλαμβάνει να ενημερώσει τον Πελάτη για τυχόν τέλη στάθμευσης που ενδέχεται να του κοινοποιηθούν σε σχέση με την περίοδο ενοικίασης, αποστέλλοντας αντίγραφο της αντίστοιχης ειδοποίησης σε αυτήν εντός επαρκούς χρονικού διαστήματος ώστε να επιτρέψει στον Πελάτη να δικαιολογήσει τον αδικαιολόγητο χαρακτήρα του εν λόγω τέλους. . Ο Πελάτης θα ενημερώσει την HUBEEE εάν σκοπεύει να αμφισβητήσει το τέλος και, εάν ναι, δεσμεύεται να το αποστείλει τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας προσφυγής κατά του τέλους, όπως αναφέρεται στην ειδοποίηση, τυχόν διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία σε αυτόν να αμφισβητήσει την αμοιβή. Η HUBEEE θα ενημερώσει τον Πελάτη για το αποτέλεσμα της ένστασης.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ρητά ότι η απόφασή του να αμφισβητήσει το τέλος δεν αποκλείει το δικαίωμα της HUBEEE να χρεώσει, μόλις του κοινοποιηθεί το τέλος, ένα ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό της αμοιβής (όπου ισχύει μαζί με την ισχύουσα αύξηση) και το κόστος Διαχείριση. Σε περίπτωση που η ένσταση έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση ή τη μείωση του ποσού του τέλους, η HUBEEE θα αποζημιώσει στον Πελάτη το ποσό του τέλους ή, κατά περίπτωση, του ακυρωθέντος τμήματός του.

bottom of page